PAR MUMS

SIA ” WWW.ZALUZI.EU” ir firmas Zegar ekskluzīvs pārstāvis visai produkcijai no 2015.gada sākuma Baltijas tirgū - Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. Firma ZEGAR Sp.J. ir dzegu un dzegu komponentu ražotājs. Firma ir dibināta 1934.gadā Ļvovas pilsētā. Sākot ar 1945.gadu firma atrodas Tarnovā. Uz šodienu firma ZEGAR ir viens no lielākajiem poļu ražotājiem, kas ražo dzegas no nerūsējošā tērauda un misiņa. Tāpat arī tiek piedāvāti tērauda un kaltus izstrādājumus un komplektējošos. Dzegas tiek piedāvātas plašā izvēlē un dažāda dizaina līnijas: CLASSIC (klasika ar antīka elementiem), ART DECO (izturēts, klasisks), Techno un QUADRO (mūsdienīgs), kā arī nesen ieviestais MODERN (mūsdienīgs profils kombinācijā ar nerūsējošo tēraudu). Elementi var būt apvienoti ar dažādām modeļu sērijām.Pateicoties iekārtām, ir iespēja ražot instrumentus dzegu ražošanai. Tas ļauj realizēt individuālus pasūtījumus: kronšteinu garumu, dažādus sliežu stūrus un t.t. Visi papildus plastikāta elementi (stiprinājumi, slaidi, piespraudes) tiek ražotas mūsdienīgiem augstā spiediena liešanas paņēmieniem.

Viena no priekšrocībām ir iespēja pasūtīt dzegas, sliedes un komplektējošas sastāvdaļas pēc saviem rasējumiem un izmēriem.Tas, protams, palielinās pasūtījuma cenu, bet ne vairāk par 40%.
Mēs lepojamies par mūsu produkcijas kvalitāti, plašu sortimentu (no standarta sliedēm līdz sarežģītām konstrukcijām jebkurā formā dizaina ideju risinājumiem) un ar nevainojamu servisu par sapratīgu un pieejamu cenu! Mēs piedāvājam pilnu servisu – mērīšana, īsākie izgatavošanas termiņi, ātrā un kvalitatīva uzstādīšana un piegāde, speciālistu konsultācija. Aicinām sadarboties: 
-Arhitektus
-Dizainerus
-Celtniecības kompānijas
Savstarpēji izdevīga sadarbība ļaus īstenot radošās idejas un attīstīties! Reģistrējoties (http://karnizes.lv/ru/login), Jums ir iespēja saņemt pastāvīgu atlaidi populārai aizkaru stangu kolekcijai.

SIA „WWW.ŽALUZI.EU"
PRIVĀTUMA POLITIKA
Apstiprināta Rīgā, 2018.gada 15.maijā

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā. 

Sadarbojoties ar SIA WWW.ŽALUZI.EU, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA WWW.ŽALUZI.EU personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus. 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA WWW.ŽALUZI.EU, vienotās reģistrācijas Nr. 40103661973, juridiskā adrese Rīga, Zalves iela 75, LV-1046. SIA WWW.ŽALUZI.EU kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 80008085 vai e-pasta adrese info@zaluzi.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA WWW.ŽALUZI.EU juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Dokumenta piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA WWW.ŽALUZI.EU klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
SIA WWW.ŽALUZI.EU teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.
SIA WWW.ŽALUZI.EU rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA WWW.ŽALUZI.EU interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Personas datu apstrādes nolūki
WWW.ŽALUZI.EU apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai;
SIA WWW.ŽALUZI.EU pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA WWW.ŽALUZI.EU nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu.
SIA WWW.ŽALUZI.EU īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA WWW.ŽALUZI.EU teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA WWW.ŽALUZI.EU nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA WWW.ŽALUZI.EU.
Personas datu apstrāde
SIA WWW.ŽALUZI.EU apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.  

Personas datu saņēmēju kategorijas
SIA WWW.ŽALUZI.EU neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA Rolling piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA WWW.ŽALUZI.EU likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.
Personas datu glabāšanas ilgums
SIA WWW.ŽALUZI.EU glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA WWW.ŽALUZI.EU vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības
Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA WWW.ŽALUZI.EU piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA WWW.ŽALUZI.EU likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA WWW.ŽALUZI.EU pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
rakstveida formā klātienē SIA WWW.ŽALUZI.EU birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA WWW.;ŽALUZI.EU pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

SIA WWW.ŽALUZI.EU atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA WWW.ŽALUZI.EU nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

Saziņa ar personu
SIA WWW.ŽALUZI.EU veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA WWW.ŽALUZI.EU veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.). 

SIA WWW."ŽALUZI.EU" nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses. 

Citi noteikumi
SIA WWW.ŽALUZI.EU ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA WWW.ŽALUZI.EU interneta mājas lapā. 

SIA WWW.ŽALUZI.EU interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA WWW.ŽALUZI.EU nenes atbildību.